ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met:

Het Meerlaerhof , met zetel te 2430 Laakdal, Verboekt 109 en met ondernemingsnummer 0677 671 296.

Hierna “Het Meerlaerhof” genoemd, 

ALGEMEEN: 

 1. Definities: 

1.1. Onder ‘inschrijver’ of ‘inschrijvers’ wordt begrepen, iedere natuurlijke of rechtpersoon, al dan niet consument, welke:

– op enigerlei wijze gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten

– zichzelf of een derde (bv. minderjarige kinderen) inschrijft voor en/of deelneemt aan een activiteit die door HET MEERLAERHOF wordt georganiseerd.

Inschrijving voor of deelname aan een door HET MEERLAERHOF georganiseerde activiteit, wordt beschouwd als bevestiging door de inschrijver van de kennisname én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

HET MEERLAERHOF en de inschrijver worden hierna samen ‘partijen’ genoemd.

1.2. De personen welke ingeschreven worden voor een activiteit teneinde hieraan daadwerkelijk deel te nemen, worden ‘deelnemer’ genoemd. De inschrijver en deelnemer kunnen één en dezelfde persoon zijn.

1.3. Onder ‘activiteiten’ wordt verstaan, alle door HET MEERLAERHOF georganiseerde en aangeboden ponykampen, ponydagen, ponyrijlessen, uitstappen, enz … zoals zij beschreven worden op de website en waarvoor kan worden ingeschreven via de website, per mail of telefonisch.

1.4. Onder ‘overeenkomst’ of ‘transactie’ wordt begrepen, iedere mondelinge of schriftelijke afspraak, al dan niet voorzien van bijlagen, welke betrekking heeft op de organisatie van, de verkoop van, de inschrijving voor of de deelname aan de door HET MEERLAERHOF georganiseerde activiteiten.
Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomsten welke inschrijvers en deelnemers met HET MEERLAERHOF sluiten.

1.5. Met de term “ website ”, wordt verwezen naar de websites beschikbaar op volgende domeinen:

Deze websites worden uitgebaat door en zijn eigendom van HET MEERLAERHOF.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke overeenkomst die tussen HET MEERLAERHOF en de inschrijver wordt afgesloten met betrekking tot door HET MEERLAERHOF georganiseerde activiteiten. HET MEERLAERHOF is maar gehouden tot uitvoering van haar verbintenissen of het leveren van prestaties na aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver.
Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden en indien nodig door gedragscodes, richtlijnen en/of reglementen, welke van toepassing zijn voor een welbepaalde soort van activiteit.
In geval van tegenstrijdigheid tussen onze bijzondere voorwaarden en huidige algemene voorwaarden hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang.

2.2. Wanneer een inschrijver zichzelf of een derde inschrijft voor een welbepaalde activiteit, erkent hij hiermee kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden en de toepasselijke gedragsregels of reglementen welke van toepassing zijn op deze specifieke activiteit.
Al de in de voorgaande alinea vermelde documenten zijn steeds in hun meest actuele vorm te raadplegen op onze website of kunnen éénvoudig worden opgevraagd per mail via volgend e-mailadres: yolien@het-meerlaerhof.be.

2.3. Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling bij HET MEERLAERHOF houdt de uitdrukkelijke aanvaarding door de inschrijver in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden, evenals van de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen.
Door het enkele feit van de reservatie, boeking of betaling erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de op de activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen en aanvaardt de inschrijver dat deze iedere voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraak vervangen.
De inschrijver heeft de verplichting om deze algemene en desgevallend ook de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen en richtlijnen van HET MEERLAERHOF aandachtig en grondig te lezen voorafgaand aan iedere inschrijving, boeking of reservatie.
De inschrijver verbindt zichzelf en de ingeschreven (al dan niet minderjarige) deelnemer welke zich tot naleving van deze algemene voorwaarden en de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels, reglementen en richtlijnen. De inschrijver staat ten opzichte van HET MEERLAERHOF in voor de naleving ervan door de ingeschreven deelnemer.

2.4. HET MEERLAERHOF kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg.
Elke nieuwe inschrijving, bestelling of betaling van een inschrijver, doet een overeenkomst ontstaan ​​​​​​welke zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.
Gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de website door de inschrijver wordt bezocht.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 08/02/2022 .

 1. Onafhankelijkheid van bepalingen :

De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen ervan. Deze blijven onverminderd van toepassing.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De wijze waarop een overeenkomst tussen HET MEERLAERHOF en een inschrijver m.b.t een welbepaalde activiteit tot stand komt en de verplichtingen die hieruit voor partijen voortvloeien, worden in de volgende artikelen beschreven.

 1. Taal van de overeenkomst:

1.1. Alle overeenkomsten of transacties tussen HET MEERLAERHOF en haar leden worden afgesloten in het Nederlands.
Door gebruik te maken van de website, zich in te schrijven voor een activiteit, een bestelling te plaatsen of een betaling uit te voeren, erkent de inschrijver dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst en dat deze algemene voorwaarden door hem of haar begrepen worden en duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

1.2. De overeenkomsten en alle andere documenten m.b.t. de inschrijving voor een welbepaalde activiteit worden door HET MEERLAERHOF maximaal 5 jaar bijgehouden.

 1. Inschrijving – boeking – reservering:

2.1. Iedere inschrijving, boeking of reservatie voor een door HET MEERLAERHOF georganiseerde activiteit, dient om geldig te zijn, te gebeuren via de website. Andere vormen van inschrijving, boeking of reservatie worden niet aanvaard, tenzij anders overeengekomen.

2.2.    inschrijving, boeking of reservering voor ponykampen, ponydagen en alle andere activiteiten:
Deze manier van inschrijven, boeken en reserveren geldt voor alle ponykampen, ponydagen en alle andere activiteiten welke door HET MEERLAERHOF georganiseerd worden.
Volgende gegevens worden gevraagd:

Inschrijver/Ouder

 • naam en familienaam ouder(s)
 • Adresgegevens
 • telefoon- en gsmnummers
 • emailadres

Deelnemer/Kind

 • naam en familienaam in te schrijven kind
 • geboortedatum kind

 

Indien de inschrijver dit wenst, kan hij HET MEERLAERHOF ook contacteren met het oog op inschrijving, boeking of reservatie via het e-mailadres yolien@het-meerlaerhof.be , telefonisch via nummer +32 498 69 66 11.
Wanneer een inschrijver op een van deze manieren wenst over te gaan tot inschrijving, boeking of reservatie, is er pas sprake van een definitieve overeenkomst wanneer de inschrijver van HET MEERLAERHOF de geschreven bevestiging ontvangt waarin de deelname aan de activiteit wordt bevestigd. Deze bevestiging bestaat uit een mail met betalingsuitnodiging.

2.3. Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (omwille van een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om HET MEERLAERHOF hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.
Daarom is de inschrijver ertoe verplicht om bij de online inschrijving alle noodzakelijke en nuttige (medische) informatie te bezorgen via het daartoe voorziene luik Bestelnotities.
HET MEERLAERHOF kan op basis van haar verstrekte informatie beslissen dat de inschrijver bijkomende inlichtingen moet geven alvorens er kan beslist worden om de inschrijving te laten doorgaan. Indien de inschrijver in gebreke blijft de gevraagde informatie te verschaffen, heeft HET MEERLAERHOF het recht om de inschrijving, boeking of reservatie te weigeren.
Indien HET MEERLAERHOF op basis van de verstrekte informatie van mening is dat een deelname aan de activiteit een te groot risico inhoudt voor de in te schrijven persoon; dan kan zij de inschrijving weigeren, zonder dat de inschrijver of de in te schrijven persoon hiertegen verhaal hebben.

HET MEERLAERHOF kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade welke een gevolg is van het feit dat het lid nalaat bovenvermelde informatie te verstrekken.

2.4. Telkens wanneer de inschrijver via de website wenst in te schrijven, dient hij de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden ” aan te vinken.

Hierbij heeft de inschrijver de mogelijkheid om deze voorwaarden voorafgaandelijk na te lezen en op te slaan via een hyperlink. Het aanvinken van deze checkbox betekent dat de inschrijver erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Tevens kan de inschrijver op de website kennis nemen van de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor hij of zij wenst in te schrijven.

2.5. Wanneer de inschrijver via de website succesvol heeft ingeschreven, gereserveerd of geboekt, en betaald wordt hem dit via elektronische weg bevestigd, door middel van een e-mail van HET MEERLAERHOF.

 1. Mogelijkheid tot annuleren door de inschrijver:

3.1. De inschrijver kan voor elk ponykamp, ponydag of andere activiteit kosteloos annuleren tot 48 uur voor de aanvang van de activiteit.

3.2. Indien de inschrijver wenst te annuleren binnen de 48 uur voor de aanvang van een activiteit, dan blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan HET MEERLAERHOF en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd.

3.3. Wanneer inschrijver, of degene voor wie hij of zij inschrijft, zonder te annuleren niet deelneemt aan de activiteit waarvoor werd ingeschreven, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 1. Annulering van een activiteit door HET MEERLAERHOF:

4.1. HET MEERLAERHOF doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om de activiteiten welke op de website terug te vinden zijn, te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft HET MEERLAERHOF het recht om activiteiten waarvoor is ingeschreven niet te laten doorgaan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van omstandigheden welke maken dat:

– HET MEERLAERHOF oordeelt dat bepaalde activiteiten niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van HET MEERLAERHOF kan worden georganiseerd.

– het organisatorisch onmogelijk is de activiteiten te laten plaatsvinden zoals zij voorzien waren.

4.2. In dat geval zal HET MEERLAERHOF de inschrijvers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulering, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de inschrijvers welke over een mailadres beschikken.
HET MEERLAERHOF zal trachten om – indien mogelijk – een vervangende activiteit te organiseren, waarop de betrokken inschrijvers kunnen, maar niet moeten inschrijven. HET MEERLAERHOF is hier evenwel niet toe verplicht.

4.3. Indien HET MEERLAERHOF overgaat tot annulering, bezorgt zij de inschrijvers een terugbetaling van het voldane inschrijfgeld.

 1. Annulering in onderling akkoord tussen partijen:

Partijen hebben steeds de mogelijkheid de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer van een van beide partijen kan worden gevraagd.
In dat geval zal geen der partijen aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn. Wel heeft HET MEERLAERHOF het recht om 10% van de betaalde prijs voor de activiteit te behouden als administratiekost.

 

PRIJZEN – BETALING – PROTEST:

 1. Prijzen en aanbod:

1.1. De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in euro.
Het op de website vermelde programma met activiteiten is steeds indicatief en HET MEERLAERHOF behoudt zich het recht voor, om het programma en de activiteiten aan te passen in functie van de omstandigheden (bv. het weer, aantal ingeschreven deelnemers,…). Door in te schrijven voor een activiteit aanvaardt de inschrijver dit gegeven.

1.2. De prijzen en het aanbod van activiteiten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de website wordt bezocht en de inschrijver de inschrijving, boeking of reservering plaatst.
Het verdient aanbeveling om onmiddellijk voorafgaand aan een inschrijving, boeking van reservering onze actuele prijzen en het aanbod via de website te controleren.

1.3. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door HET MEERLAERHOF.

1.4. HET MEERLAERHOF behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, vóór of tijdens de activiteiten wijzigingen in het programma aan te brengen. Hierbij worden eventuele nadelige gevolgen voor de inschrijver en/of deelnemer zoveel als mogelijk beperkt, zonder dat deze hierdoor aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

Voormelde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het programma, de locatie, de logies of het vervoer afwijkt van wat op de website of de informatiedocumenten is vermeld. HET MEERLAERHOF zal hierbij wel zoveel als mogelijk het oorspronkelijke karakter van de activiteit behouden.

 1. Wijze van betaling:

2.1. Het totale bedrag dat de inschrijver verschuldigd is m.b.t. een welbepaalde inschrijving, boeking of reservatie, wordt vermeld op de webpagina, wanneer de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie bevestigt.

2.2. De betaling gebeurt ook via de betaalknop op de webpagina. De inschrijving, boeking of reservatie is pas in orde als ook de betaling werd gedaan. Overschrijvingen worden niet toegestaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Algemeen:

1.1. HET MEERLAERHOF tracht al haar activiteiten op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen.
De aard van de georganiseerde activiteiten (bv. ponykampen) en het feit dat sommige activiteiten in open lucht plaatsvinden, maakt het echter onmogelijk om alle risico’s voor de deelnemers uit te sluiten.
HET MEERLAERHOF is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico’s van de deelname aan de georganiseerde activiteiten behoort.

1.2. Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de inschrijver of de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen, is in geen geval verhaalbaar op HET MEERLAERHOF. De inschrijver en/of de deelnemer dienen deze schade zelf te dragen.

HET MEERLAERHOF is daarnaast evenmin aansprakelijk voor:

 • de eventuele aanhouding van de deelnemer door de plaatselijke autoriteiten of politiediensten wegens het niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften;
 • evenementen (excursies, sportactiviteiten, manifestaties enz.) die niet begrepen zijn in de door HET MEERLAERHOF aangeboden diensten of die ter plaatse worden geboekt door de deelnemer bij derde ondernemingen die geen deel uitmaken van HET MEERLAERHOF;
 • schade of kosten ontstaan ​​​​naar aanleiding van het op eigen initiatief van de inschrijver of de deelnemer afwijken van het voorziene programma of het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiders of medewerkers van HET MEERLAERHOF.

1.3. Indien de inschrijver of deelnemer tijdens de deelname aan een activiteit schade veroorzaakt ​​aan het materiaal of de infrastructuur, eigendom van, gehuurd door, ter beschikking gesteld van of gebruikt door HET MEERLAERHOF, of aan eigendommen van derden, dan is de inschrijver gehouden deze schade aan HET MEERLAERHOF of aan de eigenaar van het beschadigde  materiaal of de infrastructuur te vergoeden.
De verschuldigde vergoeding moet de kost van vervanging, herstelling en de eventuele gebruiksderving dekken. De inschrijver is gehouden om HET MEERLAERHOF te vrijwaren voor alle aanspraken van derden omwille van schade veroorzaakt door de inschrijver of de door de inschrijver ingeschreven deelnemer.

1.4. Indien een medewerker – aangestelde, werknemer, onderaannemer of derde – ingeschakeld door HET MEERLAERHOF tijdens de activiteit, lichamelijke of materiële schade leidt door het toedoen van een deelnemer, is de inschrijver welke de deelnemer heeft ingeschreven gehouden de gelede schade – met inbegrip van de schade ten gevolge van ongeschiktheid – te vergoeden, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. Ook hier is de inschrijver gehouden om HET MEERLAERHOF te vrijwaren voor aanspraken van medewerkers, aangestelden, werknemers, medewerkers of derden.

 1. Overmacht:

2.1. HET MEERLAERHOF is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen wanneer dit te wijten is aan een geval van overmacht.
Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: extreme omstandigheden, staking, lock-out, oorlog, gewijzigde wetgeving of reglementering, besmettelijke ziekten, ongevallen, beslissingen of interventies van overheidswege, het weigeren of annuleren van een vergunning of licentie, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof en verkeershinder.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor HET MEERLAERHOF onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, zodat het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter ervan niet moet worden bewezen.

In geval van overmacht heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

 1. Verzekering:

3.1. Alle geldig ingeschreven deelnemers aan door HET MEERLAERHOF georganiseerde activiteiten zijn verplicht om een verzekering af te sluiten. HET MEERLAERHOF is een erkende club bij Paardensport Vlaanderen en sluit ook met hen een verzekering af in naam van de inschrijver/deelnemer..

Ponykamp: jaarverzekering is verplicht

Ponydag: 2 mogelijkheden:

 • Een dagverzekering voor max 5 opeenvolgende dagen
 • Een jaarverzekering

Gegevens over de verzekeringspolis kan je terugvinden via deze link https://paardensport.vlaanderen/nl/home  

De verzekerde risico’s, gedekte bedragen en de uitsluitingen kunnen in de polis geraadpleegd worden.
Door zichzelf of een derde in te schrijven voor een activiteit of door deelname aan een activiteit, verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de inhoud van deze polis en omvang van de dekking waarop deze recht geeft. 
Indien de inschrijver van mening is dat bijkomende dekking nodig is, dient hij hiervoor zelf op eigen kosten een verzekeringspolis af te sluiten.

3.2. Materiële schade (bv. schade aan kleding, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, uurwerken, en andere persoonlijke bezittingen) wordt niet gedekt. Om het risico te beperken wordt de deelnemers aangeraden  geen kostbare persoonlijke spullen mee te nemen naar een activiteit.
Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels, richtlijnen en reglementen, is nooit gedekt.
Evenmin kan HET MEERLAERHOF verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

3.3. De prijzen van de verzekeringen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de website wordt bezocht en de inschrijver de inschrijving, boeking of reservering plaatst.

3.4. HET MEERLAERHOF heeft ten allen tijde het recht om bestaande polissen op te zeggen, te vervangen door polissen bij een andere maatschappij. Deze wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website en de nieuwe polissen zullen onmiddellijk consulteerbaar zijn voor de gebruikers van de website.

 1. Disclaimer:

4.1. HET MEERLAERHOF is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of op andere (externe) websites waarnaar via hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de inschrijver of deelnemer op basis van de inhoud van de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen, etc. op de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, inkomensschade enz.);
 • gevallen van overmacht, zoals hierboven omschreven onder artikel 2 van deze titel.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van HET MEERLAERHOF voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout uit.

4.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van HET MEERLAERHOF beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar.

PRIVACY

 1. Beeldmateriaal:

1.1. HET MEERLAERHOF heeft het recht om voor, tijdens en na de activiteiten fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of te laten maken van de deelnemers, leden en monitoren, individueel of in groep.
Hiervoor wordt gekozen voor een “opt-in”-systeem, waarbij de inschrijver bij het inschrijven, boeken of reserveren voor activiteiten, moet aanduiden of er al dan niet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal door HET MEERLAERHOF voor de hieronder vermelde doeleinden.
De gegeven toestemming geldt voor alle toekomstige activiteiten waarvoor wordt ingeschreven, maar kan ten allen tijde door de inschrijver worden herroepen door een mail te sturen aan yolien@het-meerlaerhof.be. Deze intrekking dient te gebeuren ten laatste zeven werkdagen voor de aanvang van een activiteit.

1.2. Mits bovenvermelde toestemming, heeft HET MEERLAERHOF het recht om de gemaakte films en foto’s te gebruiken in publicitaire of informatiefolders, (digitale) nieuwsbrieven, posters, boeken, op de website en op sociale media (facebook, instagram,…), om te communiceren over activiteiten , georganiseerd door HET MEERLAERHOF. Tevens mag dit beeldmateriaal door HET MEERLAERHOF gereproduceerd worden om – al dan niet tegen betaling – aan de deelnemers aan de betrokken activiteit ter beschikking gesteld te worden.

 

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK:

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, inschrijving, reservatie, boeking van of deelname aan een activiteit van HET MEERLAERHOF is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.